Litujeme, ale činnost kapely byla ukončena k datu 8.12.2020.
Vážení,

V tomto nelehkém období jsme uštědřili několik ran, které nám nejenom znemožnili vykonávat naši činnost, ale i situace nám nadále znemožňují plánovat čas pro finanční zajištění a čas pro naše rodiny a osobní životy. Proto také přicházíme s ne úplně dobrými zprávami pro Vás. Na valném shromáždění orchestru bylo odhlasováno většinou, že kapela nebude dále pokračovat v činnosti.

Rozhodli jsme se ke dni 8.12.2020 činnost kapely ukončit.

Uvedená skutečnost nás velmi mrzí a omlouváme se za komplikace, které vám tímto krokem způsobujeme.

Za dvanáct let našeho působení jsme procestovali snad všechny kouty naší vlasti a potkali celou řadu lidí, kterým jsme zasáhli do životů skrze jejich akce, které si bez nás snad ani nedovedli představit. Dlouholetá spolupráce vybudovala důvěru a převážně osobní a důstojné vztahy. Vážíme si, že jsme vás všechny mohli podporovat a doprovázet. Stovky akcí od svateb, plesů a privátních

večírků jsou tomu bezpochyby důkazem, že jste si nás jako zákazníci vážili.

THE FIVE BAND byl vždy také „rodinnou“ značkou a přátelství bylo to, co kapelu táhlo dopředu a utvářelo jí tak, jak ji znáte. Také bych chtěl poděkovat celé rodině muzikantů, kteří tělesem prošli a

byli její součástí a jsou tak nesmazatelně zapsáni do historie orchestru. Každého člověka si vážím a upřímně děkuji za spolupráci a dlouholeté přátelství.

Drazí zákazníci, přijměte prosím naši omluvu, protože náš opravdu mrzí, že nemůžeme dostát svým budoucím závazkům, které byly předjednány až do roku 2022.

Věříme, že situaci chápete a zvládnete se s touto skutečností pořadatelsky vyrovnat. Děkujeme za vděčnost a spolupráci, která navždy zůstane zapsána nejenom v našich vzpomínkách.

S přátelským pozdravem členové kapely a

Ondřej Šiko

kapelník THE FIVE BAND – Taneční orchestr

kontakt:

e-mail: info@thefiveband.cz

///

We are sorry, but the band's activities were terminated on December 8, 2020.

 

Dear Sirs,
In this difficult period, we had got several hits that not only prevented us from doing our business, but also prevented us from planning time for financial security and time for our families and personal lives. That is why we also come up with not entirely good news for you. At the general meeting of the orchestra, it was voted by a majority that the band would not continue its activities.

We decided to end the band on December 8, 2020.

We are very sorry for this fact and we apologize for the complications we are causing you with this step.

In the twelve years of our performance, we have traveled to almost all corners of our country and met a number of people whom we have reached into their lives through their actions, which they could not have imagined without us. Long-term cooperation has built trust and mostly personal and dignified relationships. We appreciate that we were able to support and accompany you all. Hundreds of events from weddings, balls and private ones parties are undoubtedly proof that you respected us as customers.

THE FIVE BAND has always been a "family" brand, and friendship was what drew the band forward and shaped it as you know it. I would also like to thank the whole family of musicians who went through the ensemble and they were part of it and are thus indelibly written in the history of the orchestra. I respect each person and sincerely thank you for your cooperation and long-term friendship.

Dear customers, please accept our apologies, because ours really regrets that we cannot meet our future commitments, which were pre-negotiated until 2022.

We believe that we understand the situation and will manage to cope with this fact as the organizer of the event. Thank you for your gratitude and cooperation, which forever remains inscribed not only in our memories.

Best regards, band members and

Ondřej Šiko
bandleader THE FIVE BAND - Dance orchestracontact:

e-mail: info@thefiveband.cz